. Kozanköyü » Kozan Köyü Tarihcesi facebook
 siz galiba halen üye degilsiniz.üye olmak icin tiklayiniz Site icerigi 
Burdanüyelik kayiti yapabilirsiniz
Bu yorum0 cevaplandi
ve 662kez tiklandi
  
{[facebook_like_330]}{[plusone_m]}{[twitter_button]}
 Kozanköyü
kozanliyizbiz Offline

En iyi Kozanli hemserimiz


yorumlar:

.
Kozan Köyü Tarihcesi üye uyarma cevapla


Orta Asyanın uçsuz bucaksız kavuran ve yakan sıcağından kıtlık ve yaşamın zorlaştığı cografyadan çıkıp,Anadolu yaylasına yerleşen yüzbinlerce köylerden birtanesidir. Köklü bir geçmişe sahip olan,Anadolu insanın mazisini,gelmişini,geçmişini,köklü sülalesini araştırıpbilmesi ve öğrenmesi ne kadar güzel birşeydir.Bugün,Kozan da yaşayan Ailelerin,Orta Asyanın Horasan bölgesinden göçebeler halinde gelen Türkmenlerin Oguz soyunun Bozok kolundan olduklarını, Maraş,Elbistan,Adana yöresi arasındaki yaylalık bölgeye yerleştiıklerini ve yurt edindiklerini, uzun zaman burada yaşadıklarını oradanda kafileler halinde Kozan`a yerleştiklerini,Tarih-araştırma kitaplarından ve büyüklerimizden ögrenmekteyiz.Kozan köyünün kuruluşunda en büyük rol alan Dulkairli beyliği`nin son hükümdarı Alauddevle`nin Oğlu Şahrur Beydir.
Kısacası Kozandaki aileler Tarih öncesinden 1071 Malazgirt savaşına kadar,Anadoluya serpilmiş diğer köy ve kasabaların bölgelerimizin hepsiyle birlikte Orta Asyada yaşamışlardır. Kozan köyündeki ailelerin 178 yıllık Dulkadirli Beyligi ömrünün tamamını bu beyliğin bir halkı olarak yaşadıklarını hesaplarsak,on kişilik Dulkadirli hükümdarının hükmüne tanıklık etmiş olduklarını görüyoruz.Kozan,1522 de Dulkadiroğulları beyliğinin tarih sahnesinden silinmesinden sonra,Bozok sancağının bir yöresi Yozgat-Akdağ ilçesinin en gözde bir köyü olarak,tarihi ömrünü sürdürmeye devam etmiştir.Kozan köyü tarih kitaplarına nasıl yansıdığını ifade etmeye çalıştıkdan sonra da önemli bir konuya sizlerin dikkatini çekmek istedim.
Bakın sayğı değer büyügümüz;SayınTevfik Gedikli �KOZAN� adlı kitabında Kozan`ın kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor.
<İlkokul yıllarımdayken yaşlıları ziyaret ederek onlardan köyümüzün geçmişi tarihi hakkında bilgi toplayacaktım.O yıllarda köyümüzün en yaşlı kişisi �Hasan Çavuş�Hasan Akdoğan ondan dinleyip yazdıklarımı,yaklaşık elli yıl sonra,rahmetli Mehmet Kuyucu dan da dinlemiştim.En önemlisi her ikisinin anlattıklarının birbiriyle aynen örtuşmesiydi.Kozan Köyü`nün varolmasında en önemli rolü bulunan şahsın Osman Bey olduğunu değerli büyüklerimizdenlkı oldukca lafazan olan koca Bey�le yanındakilerden pek hoşlanmamış olacak ki; Koca Bey�e diyorlarki...
Ağa senin için az doğu tarafta�Pehlivanoğlu�nun yurdu� vardır. Buralara göre oraların avantajı hevesli olduğun "av" işinede uygun düşer.Orayı bir gör,bak nasıl beğeneceksin!
Ağa bu yurda,yani Kozan�a geliyor,gerçekten de güzel bir yöre ormanlık,çayır,çimen,keklik ötüşü,fesleğen kokuşlu bir cennet...Köyün merkezine denk düşen yerler çayırlık çimenlik...Çevresi ise gür ormanlık hem de her türlü orman ağacıyla bezeli bir alan.Ağa burayı kendisine yurt edinmeye karar verir.Beylerin babası Koca bey`in Kozan`a gelişi ise tahminen 1845-1850 yılları arasına rastlamaktadır Kozan köyündeki eski Şahruh Caminin (mescid-in)1468 veya 1470` lerde yapılmış olması muhtemeldir.Vakfiyelerinin 1500 yılında yazılmış olduğundan da bahsedebiliriz.

Anadolu,Hitit (Eti),kısmen Urartu,Roma,Bizans ve Selçuklu medeniyetlerine beşiklik etmiş bir yöredir.Türkiye Cumhuriyeti, bu mirası Osmanlı İmparatorluğundan devralmıştır.İç işlerinde serbest olup,dış işlerinde osmanlı devleti`ne bağlıi olan Dulkadirogullarıi Beylliğinde iskan işlerinin ağırlıklı yürüteni imparatorluktu. Osmanlı Toplumunda "konar-göçer"lerin önemli bir yer bulunuyordu.
Bunların bu ören yerlerine iskanında amaç,buraların biran evvel bayındır hale getirilmesi arzusundan kaynaklanıyordu.Kozan köyü bu uyğarlıkların kalıntıları üzerine bina edilmiştir.Eskiden burada bu medeniyetlerden kalma bir harabenin, mevcut olmasından kuşku duyulamaz.
DULAKDİROĞULLARI BEYLİĞİ DÖNEMİ
Orta Asyadan gelen Türkmenlerin bir kısmı 1337'de Maraş-Elbistan yöresinde Dulkadiroğulları Beyliğini kurmuşlardır.Bu beyliğin en parlak dönemi Alaüddevle Bozkurt zamanında yaşanmıştır. Alaüddevle Bey oğullarından Şahruh Bey'i Kırşehir'e atamıştır.Dulkadiroğulları Beyliği 1522'ye kadar Bozok (Yozgat ve civarı) yöresine hakim olmuştur.Şahruh Bey ve etrafındaki insanlar yaylak olarak bugünkü Kozan Köyünde oturmaktaydılar. Şahruh Bey bugünkü Kozan Köyüne 1492 tarihinde bir mescit yaptırmıştır. Şahruh Bey vakfiyesinde bu mescid-e tahsis edilen aranileri İmamının ve hatibinin maaşlarıyla mescid-in bakımını üstlenen kişinin maaşının ne kadar olacağına dair bilgiler vermektedir.

BEYLER DÖNEMİ
Kozan Köyüne ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemekle birlikte iki büyük ailenin varlığından söz etmek gerekir. Bunlardan birincisi, Keçelioğulları Beyleri, ikincisi Kabukçuoğulları Beyleridir. Her iki aile ilelgili bilgilerimiz resmi kayıtlardan ziyade (rivayetlere) sözde aktarılaran bilgilere dayanmaktadır.Keçelioğulları Beyleri, ilk kez Büyük Osman Bey`in maiyetinde Kozan Köyünegelmişlerdir.Keçelioğulları,Türkmenlerin içerisinde bir topluluk (boy) idi. Konar göçer bir hayatları vardı. Koyun, sığır, deve sürülerine sahiptiler.
Rivayetlere göre Kozan köyündeki yönetimi ilk önce Keçelioğulları ele geçirmiştir Kozan köyündeki idareyi daha sonra Kabukçu oğullarından Ahmet Kabukçu (Ahmet Bey) ele geçirmiştir.Ahmet Bey`in pekçok gayr-i menkul'ü, koyun,sığır,deve ve at sürüleri vardı.Mahiyetinde çalışan pek çok insanın olduğu rivayetlerden anlaşılmaktadır.Özellikle bunlar arasında "Abdal" olarak nitelendirilen insanların çokluğu dikkati çekmektedir.Kozan köyüne Hacıbektaşdan getirilen Abdallar halkı, bu zamanlarda Ahmet Bey tarafındangetirilip burada yerleşmelerine imkan sağlanmıştır.Daha sonraları bilindigi üzere Abdallar 1980 li yıllarda Kozan`ı terkederek Ata Yurdu olan Hacıbektaş`a tamamıyla göçetmişlerdir... Osmanlı Devletinin idaresinden sonra Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu yıllarda,Ahmet Bey'de Kozan köyü ve civarında hakimiyetini genişletmiştir. Ahmet Bey'in otoriter bir yönetim sergilediğini rivayet edenler olduğu gibi onun son derece iyi bir idare sergiledigini söyleyenlerde mevcuttur.Ahmet Beyden sonra yerine Rıza Bey geçmiştir. Ancak bu dönemde bölgedeki idarenin zayıfladığını görmekteyiz

Özellikle Köyün dışına (Konya,Adana İzmır vb.)gibi yerlere çalışmaya giden insanların Kozançlarını yatırım aracı olarak Kozan köyünde kullanmaları ve Beylerin arazilerini yavaş yavaş satın almalarıyla birlikte Beylerin nüfuzları azalmaya başlamıştır.Buna Rıza Bey`in zaman zaman keyfi uygulamalarıda eklenince Beylerin çöküşü hızlanmıştır.Beyler bir müddet sonra Kozan köyünden göç etmek zorunda kalmışlardır.Burada kısaca şunuda belirtmek gerekir.Ne zamangeldikleri tam tespit edilmemekle birlikte bazı Türkmen oymaklarınında Kozan köyüne gelerek yerleştikleri bilinmektedir.
Bunlar Türkmenler adıyla bilinen boylardır,aşagıda belirtmis olduğumuz bölgelerden geldiği de açıkca rivâyet edilmektedir. Bir kısmı Adana-Tarsus yöresinden.
Bir kısmı Kırşehir- Çiçekdağından .Bir kısmı Sivas bölgesinden,Bir kısmı da Maraş-Elbistan bolgelerinden geldiklerini ogrenmekteyiz.
 diyer sayfa  
{[warnOptionsBox]}
EGER SIZLERE YARDIMCI OLDUYSAM NE MUTLU BANA...TEKRAR ZIYARETINIZI BEKLERIZ
{[plusone_js]}
Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen